Sdílet na Twitteru Sdílet na FB

Výchovné poradenství

Práce výchovné poradkyně se řídí legislativními předpisy a požadavky školního řádu. Úkoly pro práci výchovné poradkyně jsou operativně doplňovány  v návaznosti na aktuální potřeby žáků, rodičů a učitelů. Hlavním úkolem je být prostředníkem mezi žákem, učitelem a rodiči. Výchovná poradkyně vede materiály o žácích – zprávy z pedagogicko-psychologické porady, pravidelně informuje učitele o nových zprávách a změnách týkajících se vzdělávání žáků. Obecné úkoly: Spolupracovat při prevenci sociálně – negativních jevů ve škole metodikem prevence a  třídními učiteli. Spolupracovat  s OSPOD Mikulov a spádových oblastí žáků. Spolupracovat  s Probační a mediační službou v Břeclavi. Spolupracovat s OPPP. Podílet se na přípravě vzdělávací nabídky školy.   Konkrétní oblasti působení VP:
  1.  Spolupráce s třídními učiteli – napomáhat TU při řešení výchovných a studijních problémů jednotlivých žáků.
  2. Stanovit konzultační hodiny pro žáky – pomáhat jednotlivcům se školními i osobními problémy, které se škol. výukou souvisejí.
  3. Podílet se na integraci žáků zdravotně znevýhodněných – napomáhat s tvorbou individuálních učebních plánů a poskytovat konzultace vyučujícím k jejich realizaci v jednotlivých vyučovacích hodinách. Snažit se o vyšší informovanost vyučujících o této skupině žáků.
  4. Poskytovat informace zákonným zástupcům – přímou konzultací s VP či výchovnou komisí při řešení konkrétního výchovného nebo studijního problému.
  5. Sledovat výskyt a četnost patolog. jevů a podílet se na jejich řešení - zaměřit se zvláště na záškoláctví.
  6. Napomáhat žákům závěrečných ročníků s orientací na trhu práce.
  7. Formou koučinku u vybraných žáků pomoci překonat překážky, které by mohly být příčinou jejich školní neúspěšnosti a vést k předčasnému ukončení studia.
  Konzultační hodiny: sudý týden        pondělí 12:20 – 13:30 hodin úterý       9:00 -  10:00 hodin čtvrtek   13:15 – 14:00 hodin lichý týden       pondělí 12:20 – 13:30 hodin úterý        9:00 – 10:00 hodin V případě potřeby možnost sjednat individuálně čas schůzky. V Mikulově 1. září 2016 Zpracovala Mgr. Šrámková Iva