Sdílet na Twitteru Sdílet na FB

Výchovné poradenství

 Plán práce výchovného poradce na šk. rok 2016/17   Činnost výchovného poradce se řídí vyhláškou č.197/2016 Sb. Obecné činnosti: Vedení dokumentace dle § 4, odstavec 2. a 3.
 1. o vyšetření, jeho výsledcích a poskytnuté péči individuální i skupinové, včetně zprávy a doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a žáka mimořádně nadaného
 2. o součinnosti se školami a školskými zařízeními
 3. o komunikaci a spolupráci s orgány veřejné moci
 4. o poskytovaných podpůrných opatřeních prvního stupně Poradenská činnost:
 5. sestavení přehledu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
(zejména září – říjen 2016)
 1. vypracování individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s vybranými učiteli školy, se žákem a jeho zákonnými zástupci
(tvorba IVP zejména září – říjen 2016, spolupráce aktuální po celý školní rok)
 1. individuální poradenská práce se žáky v případě jejich žádosti řešit výukové obtíže, popř. osobní obtíže související se vzděláním
 2. poradenství pro rodiče a pedagogické pracovníky v souvislosti s výukovými obtížemi žáků školy
 3. kariérové poradenství
 4. individuální konzultace s pedagogy i zákonnými zástupci žáků
 5. spolupráce se žáky s příslušností k národnostní menšině, podpora jejich začlenění do školy, spolupráce s jejich rodinami
Metodická a informační činnost:
 1. koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole
 2. spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (především PPP) a dalšími institucemi (OSPOD apod.)
 3. předávání informací o žácích školským poradenským zařízením, která mají v kompetenci jejich diagnostiku a péči
 4. prezentace školy (burzy škol, dny otevřených dveří)
 5. zprostředkování informací o možnostech dalšího vzdělávání či profesního uplatnění žákům a jejich zákonným zástupcům
 6. metodické konzultace s učiteli při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 7. evidence odborných zpráv a další dokumentace související se žáky školy dle vyhlášky 197/2016Sb, §§ 4, odstavec 2. a 3.
Časový rozvrh konzultací pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy: Lichý týden: Pondělí  11. 45 – 13.00  hodin Sudý týden:   Středa    9.00  -  10.00, 12.00 – 13.00 hodin Zpracovala: Mgr. Blanka Večeřová dne 31. 8. 2016 Poznámka: Vzhledem k charakteru práce výchovné poradkyně není plán činnosti členěn dle jednotlivých období školního roku, ale podle oblastí, jimž v průběhu celého školního roku bude věnována pozornost. V případě diagnostické, intervenční či konzultační činnosti budou vždy o charakteru práce informováni zákonní zástupci žáků. Evidence dokumentů o žácích probíhá v souladu se zákonem o ochraně osobních.