Sdílet na Twitteru Sdílet na FB

Informace o škole

Gymnázium je škola, která je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Je zapsáno do školského rejstříku rozhodnutím MŠMT ČR č. j. 35 448/2005-21 ze dne 5. 5. 2005. Škola byla zřízena jako příspěvková organizace Jihomoravského kraje zřizovací listinou č. j. 98/211 ze dne 16. 6. 2005 a vykonává činnost střední školy. Příspěvková organizace jako střední škola poskytuje střední vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k zákonu.Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Příspěvkové organizaci je k vlastnímu hospadářskému využití předán do správy movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele. Spravované budovy a pozemky tvoří areál, budovy jsou památkově chraněné. Součástí areálu je také tělocvična, hřiště a školní jídelna. V části areálu je kromě Gymnázia umístěno ještě SOU Mikulov, které provozuje školní kuchyň s jídelnou a umožňuje stravování žáků a zaměstnanců Gymnázia. Kapacita školy je 400 žáků. Škola nemá odloučené pracoviště.

Přehled učebních plánů

Ve školním roce 2012/2013 probíhá výuka v těchto studijních oborech a podle níže uvedených učebních plánů:

 • studijní obor 79-41-K/81, Gymnázium, délka studia: 8 let, učební plán vychází ze ŠVP, ve třídách: prima, sekunda, tercie, kvarta,  kvinta, sexta, septima a oktáva

ŠVP nižší gymnázium 2012, ŠVP vyšší gymnázium 2012 

 • studijní obor 79-41-K/41, Gymnázium, délka studia: 4 roky, ve třídách 1.A, 2. A, 3.A a 4.A

ŠVP čtyřleté gymnázium 

Volitelné předměty pro sedmý ročník osmiletého studia a třetí ročník čtyřletého studia

 • konverzace v anglickém jazyce
 • konverzace v německém jazyce
 • seminář z matematiky a fyziky
 • seminář z biologie a chemie
 • společenskovědní seminář
 • dějepisný seminář

Volitelné předměty pro osmý ročník osmiletého studia a čtvrtý ročník čtyřletého studia

 • konverzace v anglickém jazyce
 • konverzace v německém jazyce
 • seminář z matematiky
 • seminář z fyziky
 • seminář z biologie
 • seminář z chemie
 • společenskovědní seminář
 • seminář z dějepisu
 • seminář ze zeměpisu
 • seminář z výtvarné výchovy

Nepovinné předměty/ kroužky

 • sportovní hry
 • posilování
 • sborový zpěv
 • konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím
 • latina